Terms and Conditions

Информация за нас

ХАЙЪР ООД, ЕИК 106616968, Тел:‭+359 87 8577759‬.; e-mail: office@nploy.net, е администратор на личните данни предоставяни в онлайн платформата и мобилното приложение nPloy Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до мобилното приложение на www.nploy.net и за използването му (“Условията”). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия. Във връзка с предоставяните Услуги NPLOY.NET обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия. Дата на актуализация: 20 май 2018

Регистрация

1.1. “Хайър“ ООД с търговска марка NPLOY (No 017904120 / EUIPO ) („NPLOY.NET“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: бул. Евлоги и Христо Георгиев №44, София 1124, ЕИК: 106616968предоставя чрез сайт и мобилно приложение www.nploy.net (“Сайта” и “Мобилното Приложение”)на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. NPLOY.NET не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите NPLOY.NET в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

Скючване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към NPLOY.NET и електронните изявления от NPLOY.NET към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и NPLOY.NET посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от NPLOY.NET в електронна форма.

Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта и мобилното приложение

3.1 Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. Мобилното приложение дава възможност за кандидатстване по публикувани обяви в сайта. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига в акаунта на Работодателя в NPLOY.NET. При обяви с външен линк, кандидатстването става на външен сайт, за който NPLOY.NET не носи отговорност.

Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури. За целта преди кандидатстване Ви препоръчваме да потърсите повече информация за Работодателя както в самото мобилно приложение, така и от други източници.

3.2. NPLOY.NET не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. NPLOY.NET не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на мобилното приложение, без изричното предварително писмено съгласие на NPLOY.NET и/или на съответните трети лица.

3.4. Публикуваните контакти на Работодатели и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по обявени позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на NPLOY.NET или на потребителите на Сайта и Мобилното Приложение чрез недобросъвестни действи

Създаване и съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация

4.1. Мобилното Приложение Ви дава възможност да създадете и/или съхраните професионални автобиографии, файлове и др. информация, която можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви.

4.2. Съхранените в Мобилното Приложение документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване и харесване от работодател вашата информация е достъпна само от Работодатели с които сте имали “харесване”. При изпращане/кандидатстване на/по кандидатура от Вас, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя.

4.3. Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в акаунта си или изпращате на други лица посредством Мобилното Приложение, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или NPLOY.NET.

4.4. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Мобилното Приложение, не може да съдържа:
(а) рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Мобилното Приложение);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта, Мобилното Приложение или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на NPLOY.NET, с предварително предизвестие.

5.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

5.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Мобилното Приложение, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в акаунти на Работодатели в Сайта изпратени от Вас кандидатури (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

  • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.
  • Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

5.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

5.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, NPLOY.NET не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

Промени

6.1. NPLOY.NET си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Мобилното Приложение. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Мобилното Приложение. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

Други

7.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, NPLOY.NET не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Мобилното Приложение и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

7.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

⇐ Back to main site